طرح جابر با موضوع تنوع و خواص گیاهان دارویی

طرح جابر با موضوع تنوع و خواص گیاهان دارویی

طرح جابر با موضوع تنوع و خواص گیاهان دارویی

 

فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش

تعداد صفحات:14

 دارای پاورپوینت آموزشی عالیاین مجموعه شامل:
 پوستر های طرح جابربن حیان در مورد  تنوع و خواص گیاهان دارویی
تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مور تنوع و خواص گیاهان دارویی
مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان   تنوع و خواص گیاهان دارویی
این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

 

قسمتی از توضیحات متن::

 

 

 

 

از دیرباز تا کنون، گياهان دارويی از ارزش و اهميت خاصی در تأمين بهداشت وسلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پيشگيری از بيماريها برخوردار بوده و هستند. در واقع اين بخش از منابع طبيعی قدمتی همپای بشر داشته و يكی از مهمترين منابع تأمين غذايیو دارويی بشر درطول نسلها بوده اند. از نقطه نظر تاريخی، گياهان اهميت فراوانی درتوسعه جوامع داشته اند و تحقيقات وسيعی برای يافتن فرآورده ها ومواد طبيعی دارويیگياهی در طول تاريخ انجام شده اما نكته حائز اهميت اينجاست كه تنها كمتراز10%  از مجموع 250000 گونه گياهی جهان برای بيش از يك عملكرد زيست شناختی،شناسايی و مورد استفاده قرار گرفته اند.
به عبارت ديگر بر اساس آمارهای منتشرهتوسط سازمان بهداشت جهانی، تنها بين 35 تا 70 هزارگونه گياه دارويی در طول زمان برای حداقل يك يا چند بار مورد مصرف قرار گرفته است.در حال حاضر، 25% از داروهای موجود، منشأ گياهی دارند و 12% داروها نيز از منابعميكروبی ساخته شده اند.
پتانسيل توليدداروهای گياهی در طبيعت بسيار بالاست. براینمونه گفته مي شود 125000 گونه گياه دارويی در جنگلهای استوايی جهان يافت ميشود.ارزش اقتصادی و تجاری گياهان دارويی فوق العاده زياد است. در بعضی آمارها ارزشتجارت جهانی گياهان دارويی بالغ بر 43 ميليارد دلار در سال برآورد شده و طیآمار منتشره در اينترنت فروش فرآورده های گياهی در سال 1997 بالغ بر 3/24 ميليارددلارآمريكا بوده است . گرايش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمانهای گياهیو به طور كلی فرآوردههای طبيعی به ويژه در طی سالهای اخير روبه افزايش بوده ومهمترين علل آن، اثبات اثرات مخرب و جانبی داروهای شيميايی از يك طرف و ايجادآلودگي های زيست محيطی كه كره زمين را تهديد مي كند از سوی ديگر بوده است . بيشاز 60% مردم آلمان و بلژيك و 74% انگليسي ها تمايل به استفاده از درمانهای طبيعیگياهی دارند. ضمن اينكه طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بالغ بر 80% مردم جهان به ويژه در كشورهای در حال توسعه و نواحی فقير و دور افتاده عمده ترين نيازهای درمانیخود را از گياهان دارويی تأمين مي كنند .