پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

 پایایی : دارد

 

روایی : دارد

 

 نوع فایل: ورد

 

 تعداد صفحات: 6 صفحه

 

 نمره گذاری و تفسیر: دارد

 

 

آزمون آمادگی روانی اوتاوا )OMSAT) یکی از جامعترین آزمونهای آمادگی روانی ورزشکاران است که آزمودنی را در سه حیطه شناختی، رفتاری و عاطفی میسنجد. این پرسشنامه در سال 1992 بهوسیله سالمال در دانشگاه اوتاوا ساخته و در سال 1993 به وسیله بوتا اعتباریابی شد. دوراند- بوش، سالمال و گریندمرز )2001( نسخه سوم این ابزار را تدوین و تنظیم نموده و اعتباریابی و پایایی سنجی
کردند. پرسشنامه شامل 48 سؤال است که 12 مهارت روانی را در مقیاس 7 ارزشی لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً موافق مورد
بررسی قرار میدهد.

مفاهیم و خرده مقیاسها
این پرسشنامه 12 مهارت روانی (هر 4 سؤال یکی از مهارتهای روانی ) را میسنجد. مهارتهای روانی که مورد بررسی قرار میگیرد.  شامل مهارتهای پایه (شامل خردهمقیاسهای هدفگزینی، اعتمادبه نفس و تعهد)، مهارتهای روانتنی ( شامل خردهمقیاسهای
واکنش به استرس، کنترل ترس، آرمیدگی و نیروبخشی)، مهارتهای شناختی(شامل خردهمقیاسهای تمرکز، تمرکز مجدد،
تصویرسازی، تمرین ذهنی و طرحریزی مسابقه)است.
مهارتهای پایه
2- هدف گزینی: تعیین و طبقهبندی اهداف و تالش در راه رسیدن به آنها.
1- اعتمادبه نفس: اعتقاد و باور فرد به تواناییهای خود برای موفقیت.
1- تعهد: شدت فداکاری و وقف کردن خود برای رسیدن به اهداف.
مهارت های روانتنی
1- واکنش به استرس: کنترل و غلبه بر افکار و احساسات و فعالیتهای ذهنی و درونی در جریان یک رویداد مهم.
2-کنترل ترس: توانایی مقابله با موقعیتها یا شرایطی است که باعث ترس و وحشت میشود.
3- آرمیدگی: کاهش سطح انگیختگی فیزیولوژیکی، تنش عضالنی، ضربان قلب، اضطراب، ترس، سرعت تنفس و دمای بدن.
4-نیروبخشی یا فعالسازی: فرایند افزایش سطح انرژی روانی.


خرید آنلاین